Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

A Global Natural Kft. (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, a jelen jogi közleményben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységéhez kapcsolódó valamennyi adat kezelését a jelen szabályzatban leírtaknak megfelelően és a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt elvárások szerint kezeli. A Global Natural Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató aktualizálására, módosítására, megváltoztatására. Az esetleges változásokról időben értesít minden érintettet.

A Global Natural Kft. minden felhasználója és partnere személyes adatainak védelmét kiemelten fontosnak tartja, továbbá tiszteletben tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogát.

A Global Natural Kft. a rábízott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és minden olyan biztonsági, technikai és szervezési óvintézkedést foganatosít, mellyel garantálni tudja az adatok biztonságát.

A Global Natural Kft. az alábbiakban ismerteti alkalmazott adatkezelési szabályzatát, melyek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal:

1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

Alapelvek a Global Natural Kft. adatkezelése során

Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A személyes adatok abban az esetben továbbíthatóak, továbbá a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatóak össze, ha az érintett személynek tudomása van róla, ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei az összes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (ide tartoznak a különleges adatok is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére csak abban az esetben továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten beleegyezését adta, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítás úgy tekintendő, mintha a Magyar Köztársaság területén belül történne az adattovábbítás.

A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A Global Natural Kft. tevékenységével kapcsolatos adatkezelések az érintettek önkéntes hozzájárulásával történnek. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.

Felhívjuk a Global Natural Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, vagy kitalált személy adatait adják át, ezekben az esetekben az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

www.vitalhirek.hu honlap látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja: a www.vitalhirek.hu portál látogatása során a Global Natural Kft. a szolgáltatás megfelelő teljesítése, a portál működésének ellenőrzése, és visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: felhasználónév, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail címek, telefonszámok, cégnév, hírlevél feliratkozási hozzájárulás, a rendelés dátuma és időpontja, a rendelés adatai.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

Az adatok törlésének határideje: az utolsó bejelentkezéstől számított tíz év, míg a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a hozzájárulás visszavonásáig.
Adattovábbítás: online fizetés esetén a tranzakció azonosító, a vásárlás összege, dátuma és időpontja továbbításra kerül a tranzakciót lebonyolító szolgáltató cég, a Barion Payment Zrt. felé. A személyes adatokat az Adatok módosítása menüben lehet módosítani.
Bankkártyás fizetés

A Global Natural Kft. a Barion Payment Zrt.  által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési megoldást nyújtja vásárlóinak. A biztonságot az adatok szétválasztása alapozza meg. A Global Natural Kft. a megrendeléssel kapcsolatos információkat kapja meg a vásárlótól, a Barion Payment Zrt.  pedig kizárólag a fizetési tranzakcióhoz szükséges bankkártya adatokat.

A fizetőoldal adattartalmáról a Global Natural Kft. nem értesül, azokat csak a Barion Payment Zrt. érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a Global Natural Kft. oldala tájékoztatja a felhasználót. A kártyás fizetéshez az Ön internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást.

A biztonságos adatkezelésről
A Barion Payment Zrt nagy figyelmet fordít az adatbiztonságra. rendszerünk a PCI DSS Level 1 szintű minősítésével rendelkezik, amely a kártyatársaságok (Visa, MasterCard, stb) által összeállított legszigorúbb biztonsági előírásoknak való megfelelést jelenti.

Elfogadott kártyák
A Barion Payment Zrt.  online bankkártyás fizetési szolgáltatását igénybe véve webshopunkban a következő kártyatípusokkal lehet fizetni: VISA, MasterCard, Maestro.
A Barion Payment Zrt. online bankkártyás fizetési szolgáltatása bármilyen valutát képes elfogadni.

Fizetés lépései
1. Ön a www.vitalhirek.hu webshop oldalán kiválasztja az szolgáltatás melynek összegét bankkártyás fizetéssel kívánja teljesíteni.
2. Ezt követően Ön átkerül a Barion Payment Zrt. biztonságos fizetést garantáló oldalára, ahol a fizetés megkezdéséhez kártyaadatait szükséges kitöltenie.
3. A kártyaadatok megadását követően a Fizetés gombra kattintva indíthatja el a tranzakciót
4. A fizetést követően Ön visszatér a vitalhirek.hu oldalára, ahol a tranzakció eredményéről kap visszaigazolást.
A bankkártyával történő fizetés esetén a sikeres tranzakciót követően – ez a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni elfogadást jelenti –, a Barion Payment Zrt. elindítja a Kártyabirtokos számlájának megterhelését az áru vagy szolgáltatás ellenértékével.

Amennyiben Ön nem kerül visszairányításra a fizetőoldalról a Global Natural Kft. vitalhirek.hu oldalára, úgy a tranzakció sikertelennek minősül. Amennyiben a banki fizetőoldalon a böngésző „Vissza/Back” vagy a „Frissítés/Refresh” gombjára kattint, ill. bezárja a böngészőablakot, mielőtt visszairányításra kerülne az áruházba, a fizetés sikertelennek minősül!

Amennyiben a tranzakció eredményéről, sikertelenség esetén annak okáról, részleteiről bővebben kíván tájékozódni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával!

Global Natural Kft. hírlevele, a feliratkozás és a leiratkozás menete.


Az adatkezelés célja:
gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése a feliratkozók részére, tájékoztatás az aktuális információkról, termékekről, akciókról.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: név vagy cégnév, e-mail cím, telefonszám, cím vagy székhely, dátum, időpont.

Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig.

A hírlevelek továbbításának megtiltását és a személyes adatok törlését vagy módosítását a kiküldött hírlevélben található linkre kattintva, valamint postai úton a közzétett címre továbbított levélben is lehet kérni.

Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.

A Global Natural Kft.. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét pontosan megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.


A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Global Natural Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, adatfeldolgozóinál valamint az Integrity Kft. által működtetett szervereken találhatók meg.

A Global Natural Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)
legyen.

A Global Natural Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Global Natural Kft. az adatkezelés során megőrzi a titkosságot:

megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult
a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét
a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek!

Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.


Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Cégnév:Global Natural Kft

Székhely: 1157 Budapest, Erdőkerülő utca 21. fszt. 1.

Adószám: 14921775-2-42

Cégjegyzék szám: 01-09-926136

Adatkezelési nyilvántartási szám: folyamatban

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon.

Az érintett kérelmére a Global Natural Kft, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes.
A Global Natural Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A Global Natural Kft. a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Global Natural Kft – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

A Global Natural Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A Global Natural Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem téríti meg a kárt abban az esetben, ha az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név:  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1)391-1400
URL: http://naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu